Тендер за набавку огревног дрвета

ОСНОВНА ШКОЛА ” ДУБРАВА ” ОБЈАВИЛА ТЕНДЕР ЗА НАБАВКУ ОГРЕВНОГ ДРВЕТА

              Основна школа ” Дубрава ” у среду 08.06.2022. год. објавила је на Порталу јавних набавки тендер за набавку огревног дрвета за грејну сезону 2022/2023 год. ,у матичној школи и издвојеним одељењима школе у Горњем Зуничу, Минићеву и Кални, врсте храст и буква,у односу 1:1,у количини од 400 м 3 ,у метарским цепаницама и облицама,не мањим од Ǿ 20 .

Динамика испоруке огревног дрвета приказана је у табели :

МесецЈул 2022Август 2022Септембар 2022Октобар 2022укупноврста
Школа  Књажевац50 м50 м50 м30 м180храст и буква
Школа Минићево50 м50 м50 м30 м180храст и буква
Школа Кална20м  10м30храст и буква
Школа Г. Зуниче 10 м  10храст и буква
УКУПНО120 м110 м100 м70 м400 

Дрво се испоручује у року од 15 календарских дана од дана писменог захтева Наручиоца на локацијама франко купац наведеним у табели,искључиво у преподневним сатима,у времену од 900 до 1400 часова. Наручиоца је потребно обавестити о тачном термину испоруке због присуства овлашћеног лица и законите примопредаје и испоруке огревног дрвета.

Лице задужено за пријем огревног дрвета је ложач у матичној,односно издвојеним одељењима школе у Минићеву и Кални,помоћни радник у издвојеном одељењу школе у Г. Зуничу или директор школе,који су одговорни за потписивање отпремнице,након што утврде да количина и квалитет одговарају захтевима Наручиоца из јавног позива.Одговорно лице школе има право да испоруку не прими уколико иста не одговара нарученој количини или није одговарајуће наручене врсте.

Сваку наручену испоруку огревног дрвета Наручилац ће платити најкасније у року од 45 дана од дана достављања фактуре од стране Понуђача.

             У укупну цену у понуди мора бити урачунат и превоз.Уколико је обавезна накнада за заштиту и унапређење животне средине у цену ће се укључити и тај износ.

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ ЈЕ ДО 22.06.2022. ГОД. ( СРЕДА ) ДО 1200 ЧАСОВА

Leave a Reply

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Упис у први разред